zondag 5 november 2017

Groene beloften? – Het nieuwe kabinet en het milieubeleidNederland heeft een nieuw kabinet en een herschikking van departementen. Zo is er weer een minister van Landbouw. En de minister van Economische Zaken gaat in het vervolg ook over Klimaat.Een klimaatwet moet zorgen voor een groene omslag. Kunnen we inderdaad van Rutte III meer verwachten dan de eerdere kabinetten onder zijn leiding?
In Trouw bespraken oud-ministers van Milieu Cramer en De Boer vorige week de voors en tegens van een speciale minister van Milieu. Dezelfde argumenten gelden voor Klimaat. Een speciale minister kan zich helemaal toeleggen op het onderwerp en krijgt ambtelijke capaciteit en geld om het beleid goed uit te werken en zich in binnen- en buitenland helemaal op het onderwerp te richten. Aan de andere kant kan dit betekenen dat andere bewindslieden en departementen er dan niets aan ‘hoeven’ te doen. Samenvoegen met Economie is dus een goede zaak, vooral als het betekent dat ook Eric Wiebes, de minister, zich rekenschap geeft van de noodzaak om klimaat in de andere economische en energiedossiers te integreren. Hopelijk betekent het niet dat Mona Keijzer, de staatssecretaris, uitsluitend de klimaatdossiers onder haar hoede krijgt en onvoldoende positie verwerft om invloed op de andere dossiers van het departement uit te oefenen. Daarnaast zal reductie van broeikasgasemissies ook door bijvoorbeeld het ministerie van Landbouw moeten worden opgepakt.
Met alle nadruk die klimaat nu krijgt met een aparte minister moet niet worden vergeten dat er nog andere urgente milieuthema’s zijn. Het bewaken van de kwaliteit van water, bodem en lucht blijft belangrijk in ons dichtbevolkte land, waar op elke vierkante meter gevochten wordt om de verschillende functies te combineren: mobiliteit, voedselproductie, bevolkings- en economische groei in balans met gezondheid, natuur, rust en recreatie.
Een departement van Milieu is er niet meer. Milieu komt in de naam van geen enkel departement meer voor. Stientje van Veldhoven is staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, naast de minister van datzelfde vakgebied, Cora van Nieuwenhuizen. Een milieuwet is er niet meer en het dossier Omgevingswet gaat naar BZK. Op zich hoeft dat niet erg te zijn, als de bescherming en het beheer van de ecologische leefomgeving als een essentiƫle waarde wordt gezien door het hele kabinet en door alle departementen concreet ter hand wordt genomen.
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijft bepalen welke kwaliteitsstandaarden er gelden voor lucht, water en bodem. Deze liggen ten grondslag aan de vergunningverlening voor economische activiteiten. Daarnaast blijft het dossier ‘duurzaamheid’ over. Eigenlijk een foute benaming. Het gaat om duurzame ontwikkeling, balans tussen People, Planet and Profit (of misschien beter: Prosperity). In de praktijk vooral ingevuld met het thema circulaire economie, dat in het vorige kabinet verdeeld was over I&M en EZ. Dat zal dus nu een samenwerking worden tussen drie departementen: Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Drie departementen met vijf bewindslieden, door alle vier de coalitiepartijen bezet. Dat zal vragen om sterke regie van de minister-president.
Op mondiaal niveau is naast klimaatverandering vooral het duurzaam beheer van hulpbronnen (grondstoffen en natuurlijk kapitaal) een urgent thema. Hier komen People, Planet en Prosperity bij elkaar: de mondialisering van productie, consumptie en handel heeft ingrijpende effecten op bodem, water, lucht en ecosystemen, en op sociale structuren, welvaart en gezondheid. Het is met name een regulering van de mondiale handel die positief kan inwerken op deze aspecten, via ketenafspraken, ronde tafels, gedragscodes en certificering. Niet per se een overheidsrol, maar faciliteren en stimuleren van dergelijke afspraken is nodig, zoals Lilianne Ploumen voorheen deed als minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – nu onder de hoede van D66-er Sigrid Kaag.
Voor het thema biodiversiteit komen er mogelijk gunstiger tijden. De urgentie van dit thema wordt steeds duidelijker gevoeld. Biodiversiteit en gezonde ecosystemen vormen de basis van het leven op aarde, ook het onze. Zonder bijen en andere insecten, en zonder een gezonde bodem geen landbouw. Dit thema komt bij Carola Schouten van het heropgerichte LNV te liggen. Vanuit het beginsel van rentmeesterschap over de schepping komt de Christen-Unie vaak op ‘groene’ standpunten uit. Maar het integreren van boeren en natuur blijft een weerspannig terrein, en boeren met natuur is nog geen gedachtegoed dat door iedereen wordt omarmd.
Behalve de ministeries zal ook de Tweede Kamer de ‘groene’ thema’s moeten blijven bewaken. De drie P’s zijn over verschillende commissies verdeeld en worden dus zelden in hun onderlinge samenhang behandeld en afgewogen. Daarmee ontstaat versnipperd beleid. Ook als de ambtenaren van de verschillende departementen samenwerken is dossierkennis bij de parlementariĆ«rs nodig, met name op het snijvlak van landbouw, natuur en milieukwaliteit; van klimaat, energie en industrie; en van handel, klimaat en biodiversiteit. En er moet bij de verschillende Kamercommissies een gevoel van urgentie zijn voor deze thema’s. Hopelijk zullen de oppositiepartijen aan de linkerkant de debatten flink opstoken.
Om terug te komen op de vraag aan het begin: Rutte III zal het zeker beter doen dan Rutte I, dat een kaalslag in het milieubeleid veroorzaakte. Onder Rutte II ging het beter, en het huidige kabinet zal het ingezette klimaatbeleid en de Rijksbrede strategie Nederland Circulair voortzetten. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft echter al berekend dat de klimaatinzet onvoldoende emissiereductie zal bereiken. Voor circulaire economie lijken de stappen die gezet worden te traag van de grond te komen en te weinig ambitieus (daarover in een volgend blog meer). En tot slot dringt ook de tijd voor een flinke omslag in landbouw en natuur, bijvoorbeeld om de effecten van het opheffen van de melkquotering ongedaan te maken, en een inperking van toegelaten ‘gewasbeschermingsmiddelen’, voor het behoud van insecten, weidevogels, en onze eigen gezondheid.


donderdag 15 juni 2017

Smarter environmental reportingFrom the end of 2015 to November 2016, through Foxgloves Consultancy, I provided analytical advice and support to the Make it Work project on smarter environmental reporting. The results fed into the Commission’s Fitness Check on Environmental Reporting, the results of which were published last Friday (9 June).

This project was in my first line of business, which is EU environmental policy and governance.


European environmental policy?

If it is not your professional field, environmental policy-making might sound rather daunting. Where to start, how can you make it effective in the face of all those tough problems? And in Europe, where nothing seems to work, it’s all a black box in Brussels and Strasbourg with those enormous bureaucracies, there’s lots of corruption, and it all runs so extremely slowly! It must be all terribly boring, and how can you ever know you have a positive contribution as an individual?

Many people I speak to don’t really see how it can be interesting to work ‘in Europe’, to contribute to the European project. To me this is always a question of the glass being half empty or half full.
 


Sure, it all works very slowly (typically, changing something in a European law might take up to ten years). All the institutions (Commission, Parliament, Council and their different parts and units) have to have their say and have to be talked to and influenced. And there’s the other bodies such as the Committee of the Regions, the Economic and Social Committee, the business organisations, NGOs. All 28 nationalities all milling around doing their thing and stating their opinions. Chaos. Sometimes nothing goes.

But that same hubbub of nationalities and languages and interests can be extremely inspiring and exhilarating. The many parts of Europe bring their knowledge and experience to the table, and the circle of learning and improvement is much larger. All parts of Europe profit from the steps taken at one end of the continent. The quality of discussion is often extremely high. And once you get heard, you might have a much wider influence than at home. That’s the positive side.

Not everything runs smoothly in Europe. A lot needs to be changed. On balance for me the glass is half full.


Environmental reporting – what’s it about?

So back to those environmental laws: once they’ve been made, how do you know they are working? This is where reporting comes in. Citizens, business, parliaments and policy-makers all want to know whether environmental laws and policy are effective and delivering their intended results. Are water and air quality improving, are the impacts of our economic behaviour being sufficiently offset to protect the environment in the long run?


For effective policy-making it has long been recognised that a cycle should be used of gathering knowledge, assessing the impact of policy on the ground, and improving policy and legislation. Both European and national environmental policy (ideally) work this way. 

Monitoring and reporting underpin the knowledge base for the policy cycle. But is the effort required to report the information always in proportion to the results? And do policy-makers get the right information at the right time and in the right form? In other words, is reporting effective and efficient, or can it be made more so?


Two actions at European level, more or less in parallel, were launched more than a year ago to review this. One was the Reporting project by the Member State initiative, Make it Work; the other was the European Commission’s Fitness Check of Environmental Reporting.


Commission Fitness Check – the results & action plan

Last Friday (9 June), the European Commission launched its action plan to improve environmental reporting. It proposes actions in five areas:
  • getting the right information in the right form at the right time including through changing or repealing reporting obligations;
  • streamlining the reporting process by using new technologies to provide rapid and geographically specific evidence;
  • promoting active dissemination of environmental information so that citizens can better understand the state of the environment they live in;
  • exploiting other data sources and alternative approaches, e.g. from the EU earth observation programme Copernicus;
  • improving cooperation to make sure that data reported to the Commission is used as widely as possible.

Much of the action plan will have to be implemented in specific policy areas. On the specific findings and proposals, the Commission made some good use of the input from Make it Work, as mentioned throughout its documents, which can be found on the Commission's website: http://ec.europa.eu/environment/legal/reporting/fc_overview_en.htm


Make it Work drafting principles on smarter environmental reporting

Make it Work already finalised its project at the end of November last year, so its results could be used by the Commission as input for its Fitness Check.

Though Make it Work acknowledged the clear benefits of reporting in general, it also pointed out a range of perceived or experienced problems related to existing environmental monitoring and reporting. Current environmental reporting by Member States to the EU often requires considerable effort and does not always provide the right information.

The process and method followed by MiW was different from that of the Commission. MiW took the actual experiences of practitioners from the Member States in the field of monitoring and reporting as its starting point, and conducted several in-depth discussions in the workshops to improve understanding as well as fine-tune possible suggestions for improvements.

Make it Work drafting principles 

Make it Work developed a set of six questions. Because the need for and intended use of information is not always clear, this should be examined first. The next step is to be sure about the type of information needed (figures, text, or just a web link) and the amount of detail, quality etc. that should be delivered. In practice, currently, actual reports do not always adequately match the need. And because at present some of the reported information is not passed on at the right time or in the right form, or is not comparable to information from the previous year or another Member State, this is also important to look at. Before asking for information, checking what is already there is also a very important point—even though it looks so self-evident. Making the whole system much smarter, e.g. by using electronic tools, combining different sources, matching different obligations etc. can all make reporting so much easier for those who have to do it, while at the same time delivering similar or better results. Using these questions systematically in this order can help to understand better what reporting aims to deliver, and can assist all those engaged in developing, reviewing or revising environmental reporting at EU level. The final report can be found on the Make it Work project website: http://www.ieep.eu/work-areas/environmental-governance/better-regulation/make-it-work/subjects/2015/08/monitoring-and-reporting
Supported by Foxgloves Consultancy

The project was supported by two consultants, Andrew Farmer (IEEP) and myself. I provided analysis,  organised active and fruitful workshops which attracted constructive participation from well-informed experts from Member States and EU institutions, and contributed to the final report.

It was a very important project, delivering ideas for practical improvement for practitioners and policy-makers alike. Cooperation with experts from Member States, Commission and other institutions (EEA, JRC), and think-tank IEEP was very enjoyable and contributed to my knowledge and understanding of the workings of the European Union and how these can be improved. Yes, to me the glass is still half full!

 
Ilia Neudecker
ilia@foxgloves.eu
+316 5147 2718